תקנון האתר

לפניכם תקנון אתר הרודס מרשת מלונות הרודס אשר מפרט את תנאי שימוש אתר הרודס.

 

כללי

 1. 1.1. אתר הרודס הינו אתר אינטרנט המספק, בין היתר, מידע אודות מלונות הרודס (קומפלקס הרודס באילת, הרודס ים המלח, הרודס תל אביב והרודס הרצליה), הנמנים על רשת מלונות פתאל (להלן: "המלונות"). באתר מצוי קישור לאתר הראשי של רשת מלונות פתאל, בכתובת www.fattal.co.il, ודרכו ניתן לרכוש חבילות נופש במלון ו/או בבתי המלון השונים הנמנים על רשת מלונות פתאל, והכל כמפורט באתר ובאתר פתאל (להלן בהתאמה: "האתר" ו – "אתר פתאל").
 2. 1.2. האתר הינו בבעלות, בתחזוקה והפעלתה השוטפת של חברת מלונות פתאל בע”מ, ח.פ 51-067881-6 (להלן: “מפעילת האתר" ו/או "החברה").
 3. 1.3. הזמנת חבילות הנופש באחד או יותר מלונות רשת מלונות פתאל באמצעות אתר פתאל תעשה כמפורט באתר פתאל, ובהתאם לתקנון אתר פתאל.
 4. 1.4. השימוש באתר (כהגדרתו לעיל), לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או ביצוע הזמנה של אי אילו מן השירותים הניתנים על ידי האתר ו/או אתר פתאל מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות וכי לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי מבעליהן ו/או מי ממנהליהן ו/או מי מטעמו.
 5. 1.5. הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו').
 6. 1.6. חלקים מהאתר (כהגדרתו לעיל) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מופנים לנשים וגברים כאחד.
 7. 1.7. תקנון זה ותקנון אתר פתאל משלימים זה לזה, ואין באחד כדי לגרוע על השני.
 8. 1.8. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישמשו לשם פרשנותו.

תנאי שימוש באתר

 1. 2.1. כל אדם, רשאי להשתמש באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) למשתמש מלאו 18 שנים לפחות; (ג) המשתמש מתגורר בישראל והנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון; (ד) המשתמש הנו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
 2. 2.2. חלק מהשירותים הניתנים באתר כפופים להשלמתו של הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, לאשר את הסכמתו לתנאי השירות ולהוראות תקנון זה, וכן למסור פרטים מזהים אודותיו.
 3. 2.3. החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך.
 4. 2.4. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
 5. 2.5. אין לעשות שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות או כל שימוש אחר, למעט כמפורט בתקנון זה, שלא באישורה הכתוב, מראש, של החברה. יובהר למען הסר ספק כי המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת השירותים ו/או קבלת מידע מהחברה.
 6. 2.6. החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת השירותים ו/או מידע, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמם בקשר עם האמור.
 7. 2.7. החברה עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו והוא משמש מידע כללי בלבד, חלקי ומבוסס בין היתר על נתונים שהחברה רכשה מצדדים שלישיים.
 8. 2.8. המידע מוצג באתר כפי שהוא החברה ו/או מי מבעליהן ו/או מי מנהליהן ו/או מי מעובדיהן ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינם אחראים כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. והמשתמש מתחייב כי יישא לבדו באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.

פרטי רוכש השירותים וקישור להזמנה באתר פתאל

 1. 3.1. משתמש המעוניין לרכוש השירותים באמצעות האתר יידרש להזין את החופשה המבוקשת, ולאחר מכן יועבר להזמנת החופשה לאתר פתאל.
 2. 3.2. את יתר פרטי ההזמנה לרבות פרטיו האישיים של המשתמש, יידרש המשתמש להזין באתר פתאל, והכל בכפוף להוראות אתר פתאל והתקנון באתר פתאל.
 3. 3.3. מובהר כי המשתמש הינו משתמש פרטי בלבד המעוניין להזמין נופש ו/או להזמין שירות מהאתר לצורכי שימוש פרטי ולא על מנת למכור את הנופש המוצע ו/או את השירותים המוצעים הלאה במכירה קבוצתית ו/או במכירה סיטונאית ו/או במכירה המונית ו/או במכירה של למעלה מ-10 חדרים בהזמנה לאותו מלון ובאותו מועד. שימוש באתר ו/או באתר פתאל שלא באופן פרטי יזכה את החברה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי כל דין כנגד מבצע המכירה הקבוצתית כאמור.
 4. 3.4. מובהר כי החברה ו/או מי מבעליהן ו/או מי מנהליהן ו/או מי מעובדיהן ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, בכל אופן שהוא, לטעות שתתבצע על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה באתר ו/או באתר פתאל, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר ו/או אתר פתאל, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפיהם.
 5. 3.5. מתן פרטי כרטיס האשראי במערכת ההזמנות באתר פתאל נעשית לשם בטחון בלבד, התשלום עבור הרכישה יתבצע ישירות בבית המלון ביום ההגעה.
 6. 3.6. על האף האמור בסעיף ‎3.5 לעיל, בחגים ותקופות שיא כהגדרתן בתקנון אתר פתאל, תהא החברה רשאית לחייב מראש את הרכישה (עלות החופשה), וזאת בהודעה מראש למשתמש.
 7. 3.7. החברה תהא רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך להסביר את החלטתה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.
 8. 3.8. ביטול ההזמנה ככל ותעשה על ידי המשתמש קבועה באתר פתאל בהתאם לתקנון אתר פתאל ובהתאם לכל דין.

שעות קבלה ופינוי חדרים

 1. 4.1. בכל מלונות רשת פתאל בישראל קבלת חדרים בימים ראשון עד שישי הינה החל מהשעה 15:00, וקבלת החדרים בשבת ו/או בחג תהא בסמוך לשעת צאת השבת או החג.
 2. 4.2. בכל מלונות רשת פתאל בישראל פינוי החדרים בימים ראשון עד שישי הינו עד השעה 11:00, ופינוי חדרים בשבת ו/או בחג עד השעה 14:00.
 3. 4.3. אורח המעוניין לבצע עזיבה מאוחרת, קרי פינוי חדרו לאחר השעה 11:00 (ביום חול) או לאחר השעה 14:00 (בשבת ובחג) ולא יאוחר מהשעה 20:00, יוכל לעשות זאת במועד ההגעה למלון ("מועד הצ'ק אין") בפנייה לצוות המלון. אישור בקשה כאמור הינה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המלון, כפופה לתפוסת המלון, לאישור הנהלת המלון, ותחויב בתוספת תשלום בסך של 150 ש"ח לחדר, למעט באזורים תל אביב וחיפה בעלות של 200 ש"ח לחדר. מובהר בזאת, כי לאורח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או המלון ו/או מי מטעמם בגין חיוב כאמור, ובפנייתו למלון בבקשה לביצוע עזיבה מאוחרת מביע האורח הסכמתו לחיוב חשבונו בדמי העזיבה המאוחרת כאמור.
 4. 4.4. אישרה הנהלת המלון עזיבה מאוחרת כאמור בסעיף ‎4.3 לעיל, והאורח איחר בפינוי החדר לאחר השעה 20:00 של אותו היום, יחויב האורח בתשלום נוסף בגין איחור כאמור שיחושב לפי תעריף לינה מלא של לילה נוסף במלון בהתאם למחירון המלון התקף באותה עת.

 

מועדון לקוחות "שמיים"

 1. 5.1. על מנת להצטרף למועדון הלקוחות "שמיים" של החברה, יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס המתאים המופיע באתר. רוכש אשר הצהיר על חברותו במועדון הלקוחות יהיה זכאי בהתאם למדיניות החברה להטבות כגון: הנחות, שוברי מתנות, עדכונים בדואר אלקטרוני על מבצעים ואירועים מיוחדים, מתנות ועוד, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של מנהלת מועדון הלקוחות. טלפון לבירורים: 03-5110000 תמיכת אי-מייל info@fattal.co.il.
 2. 5.2. רוכש אשר הינו חבר באחד ממועדוני הלקוחות של רשת פתאל יזכה להטבות ולהנחות, המוענקות לחברים במועדון, בעת הזנת פרטי הרכישה. הרוכש מחויב להציג בעת הגעתו למלון את כרטיס החברות במועדון על מנת להיות זכאי לקבל את ההנחה אשר ניתנה לו בעת ביצוע ההזמנה. במידה ואין ביכולת המשתמש להזדהות כחבר מועדון בעת ההגעה למלון, ההנחה אשר קיבל בעת ביצוע ההזמנה תבוטל והוא יחויב בתשלום המחיר המלא, על פי המחירון התקף באותה עת.
 3. 5.3. יודגש כי חברי מועדוני הלקוחות אינם זכאים לקבל הנחות נוספות על ההנחות הקבועות במחירי הלינה אשר מפורסמות מפעם לפעם על ידי החברה באתר, אלא אם נאמר אחרת.
 4. 5.4. מובהר ומוסכם כי בהתאם להוראות החוק החברה תהא רשאית לשלוח עדכונים בדואר אלקטרוני לכל משתמש שיצטרף באמצעות האתר למועדון הלקוחות של החברה, וזאת באמצעות הרשאה ספציפית ברישום למועדון הלקוחות, והמשתמש מסכים כי לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
 5. 5.5. למען הסר ספק מובהר כי, תנאי ההצטרפות למועדון "שמיים", ההטבות המגולמות במועדון וכן פרטים נוספים ניתן למצוא בקישור הבא: תקנון מועדון לקוחות שמיים. יובהר כי תקנון זה, תקנון אתר פתאל ותקנון מועדון שמיים משלימים זה לזה, ואין באחד כדי לגרוע על השני.

בעלות וזכויות יוצרים

 1. 6.1. זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה של החברה בלבד.
 2. 6.2. הסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") רשומים כדין כזכויות יוצרים של החברה, וחל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
 3. 6.3. המשתמש, בגלישתו באתר, מצהיר בזאת, כי ידוע לו שסימני המסחר, המידע והסודות המסחריים הקשורים באתר הם קניינה של החברה. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים והסימנים המסחריים הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר. השירותים הניתנים באתר וכל המידע הכלול בו הנם רכושה של החברה ואלו מוגנים עלפי ועל ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל.
 4. 6.4. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.
 5. 6.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר מטעמה.
 6. 6.6. בכדי לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

 

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

 1. 7.1. החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר.
 2. 7.2. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 

כללי

 1. 8.1. מספר המקומות בבתי המלון של החברה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד נכון למועד ביצועה.
 2. 8.2. החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר ו/או באתר פתאל בכל עת והדבר יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי.
 3. 8.3. החברה תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, וכל שינוי כאמור יהיה תקף מיידית מאותו רגע הפרסום והלאה ויחייב את המשתמש אלא אם נקבע אחרת במפורש.
 4. 8.4. אין כפל מבצעים והנחות בשום מקרה בהזמנה דרך האתר ו/או באתר פתאל, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.
 5. 8.5. אירוח במלונות החברה הנו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד; אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 18 בלבד.
 6. 8.6. לעניין ההזמנה - "תינוק" - מי שגילו עד שנתיים. "ילד" - מי שגילו בין 2-12 שנים.
 7. 8.7. כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד - מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המלונות ו/או השירותים ו/או החדרים המוצגים בתמונות לבין מראם במציאות.
 8. 8.8. באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, ו/או לתוקפם, ו/או נכונותם ו/או לחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למעט הקישור לאתר פתאל.
 9. 8.9. החברה ו/או מבעליהן ו/או ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, אחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת; ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליהן ו/או מי ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
 10. 8.10. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
 11. 8.11. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר, תברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל ובבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד.
 12. 8.12. את תקנון האתר ניתן למצוא במשרדי החברה בכתובת: יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, קומה 23, תל אביב.
 13. 8.13. ניתן ליצור קשר עם החברה בטלפון מספר 03-5110000 או לתמיכה באמצעות מייל info@fattal.co.il
הכי משתלם להזמין באתר
 • ביטול הזמנה בהתאם לתקנון
 • לפחות 5% הנחה למזמינים אונליין באתר
 • לפחות 10% הנחה נוספים לחברי מועדון פתאל וחברים
 • מזמינים עכשיו ומשלמים בהגעה למלון
 • התחייבות למחיר הטוב ביותר
פוטר.לחץ אנטר לקפוץ על איזור זה